فایل رایگان مطالعه نگاهی به طراحی آموزشی از منظر رویکرد سازنده گرایی

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي علوم انساني، روانشناسي و علوم اجتماعيتعداد صفحات :12چکیده مقاله: طراحی آموزشی، پیش بینی و تنظیم رویدادهای آموزشی بر اساس اهداف، محتوا و امکانات موجود با توجه به ویژگیها و ساخت شناختی دانش آموزان است. طراحی آموزشی، خواه مربوط به یک دروه کامل یا به یک جلسه ی آموزشی باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است. توجه و دقت در تنظیم آن می تواند موجب کارایی و اثر بخشی تدریس شود. هدف این مقاله تبیین و ارزیابی دیدگاه طراحی آموزشی از منظر رویکرد سازندگرایی است.ابتدا مقدمه ای از بحث طراحی آموزشی و سازنده گرایی بیان خواهد شد و سپس

فایل رایگان مسئولیت ضامن سفته در قانون ایران و کنوانسیون ژنو

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي علوم انساني، روانشناسي و علوم اجتماعيتعداد صفحات :12چکیده مقاله: طراحی آموزشی، پیش بینی و تنظیم رویدادهای آموزشی بر اساس اهداف، محتوا و امکانات موجود با توجه به ویژگیها و ساخت شناختی دانش آموزان است. طراحی آموزشی، خواه مربوط به یک دروه کامل یا به یک جلسه ی آموزشی باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است. توجه و دقت در تنظیم آن می تواند موجب کارایی و اثر بخشی تدریس شود. هدف این مقاله تبیین و ارزیابی دیدگاه طراحی آموزشی از منظر رویکرد سازندگرایی است.ابتدا مقدمه ای از بحث طراحی آموزشی و سازنده گرایی بیان خواهد شد و سپس

فایل رایگان سیستم پشتیبان تصمیم گیری هوشمند پزشکی جهت تشخیص بیماری زونا

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي علوم انساني، روانشناسي و علوم اجتماعيتعداد صفحات :12چکیده مقاله: طراحی آموزشی، پیش بینی و تنظیم رویدادهای آموزشی بر اساس اهداف، محتوا و امکانات موجود با توجه به ویژگیها و ساخت شناختی دانش آموزان است. طراحی آموزشی، خواه مربوط به یک دروه کامل یا به یک جلسه ی آموزشی باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است. توجه و دقت در تنظیم آن می تواند موجب کارایی و اثر بخشی تدریس شود. هدف این مقاله تبیین و ارزیابی دیدگاه طراحی آموزشی از منظر رویکرد سازندگرایی است.ابتدا مقدمه ای از بحث طراحی آموزشی و سازنده گرایی بیان خواهد شد و سپس